Event-Hotele

Numer telefonu:89 513 32 82

Adres e-mail:

Regulamin i polityka prywatności

2015-09-28

1. Przeznaczenie witryny Event-Hotele.pl

Witryna Event-Hotele.pl jest portalem informacyjno – turystycznym administrowanym przez firmę BARTBO sp. z o.o..

2. Rejestracja użytkowników i ochrona danych

Dostęp do możliwości i usług w witrynie Event-Hotele.pl jest zróżnicowany. Możesz być tylko odwiedzającym nas gościem lub zarejestrowanym użytkownikiem. Rejestracja otwiera Ci pełne możliwości korzystania z witryny Event-Hotele.pl. Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z witryny Event-Hotele.pl, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w Ustawie o ochronie danych osobowych.

3. Prawa i możliwości użytkowników witryny

Rejestrując się w witrynie Event-Hotele.pl:

zgadzasz się podczas rejestracji dostarczyć prawdziwych informacji,
akceptujesz w pełni ten Regulamin korzystania z witryny,
zobowiązujesz się do utrzymania w tajemnicy Twego hasła i zgadzasz się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do witryny przez osoby, którym udostępnisz swój login i hasło,
Goście nie zarejestrowani w portalu Event-Hotele.pl mają prawo korzystać z możliwości i usług udostępnianych w witrynie w ograniczonym zakresie.

4. Respektowanie praw własności, zastrzeżenie praw autorskich

Dlatego:

zapewniasz, że do przesyłanych przez Ciebie do witryny jakichkolwiek dokumentów i materiałów posiadasz prawa dysponowania nimi bądź zgodę osób, do których takie prawa należą,
udostępniając w witrynie Event-Hotele.pl własne materiały, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz udzielasz wydawcy witryny Event-Hotele.pl prawa do bezpłatnego kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób w Internecie tych materiałów w Internecie; w przypadku, gdyby ich publikacja przyniosła wydawcy witryny korzyści materialne, zachowujesz pełne prawo domagania się udziału w tych korzyściach,
zgadzasz się, że ponosisz całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku Twojego zachowania sprzecznego z powyższymi zastrzeżeniami,
Aby zapewnić możliwość ochrony wydawcy i innych użytkowników przed skutkami niedotrzymywania powyższych zobowiązań, a także aby ochronić Cię przed innymi skutkami, zgadzasz się, że w związku z naruszeniem tych zobowiązań wydawca serwisu Event-Hotele.pl może w jakimkolwiek momencie zabronić Ci dostępu do witryny bez podawania przyczyny.

5. Aktywność użytkowników w witrynie oraz przesyłanie materiałów

W związku z tym w pełni zgadzasz się, że Twoja aktywność w ramach witryny i konta:

nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będziesz przesyłać do witryny lub wykorzystując mechanizmy witryny żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób,
nie może naruszać zaufania do wydawcy i innych użytkowników witryny i w związku z tym nie będziesz dostarczać informacji nieprawdziwych, fałszywych, wprowadzających umyślnie w błąd lub jakichkolwiek innych, które mogłyby wyrządzić jakąkolwiek szkodę korzystającym witryny oraz nie będziesz wykonywać żadnych czynności przeszkadzających, utrudniających lub uniemożliwiających innym użytkownikom korzystanie z witryny czy w jakikolwiek sposób szkodzących witrynie, szczególnie nie będziesz przesyłać wirusów lub innych zaraźliwych bądź destrukcyjnych programów, a także nie będziesz dostarczać jakichkolwiek informacji lub materiałów, które mogą narazić wydawcę na jakiekolwiek roszczenia z powodu naruszenia jakichkolwiek prawa miejscowego, narodowego albo międzynarodowego, włączając w to, ale nie ograniczając się do praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw handlowych, tajemnic handlowych.
nie będziesz wykorzystywać mechanizmów witryny do rozsyłania materiałów niechcianych, uznawanych za spam;
zgadzasz się, aby administrator witryny Event-Hotele.pl miał prawo do modyfikacji bądź usunięcia każdego Twojego wpisu bez podania przyczyny.

6. Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich

Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w witrynie Event-Hotele.pl, prosimy o przesłanie informacji w tej sprawie do administratora witryny.

7. Zobowiązanie wydawcy

Wszelkie informacje stanowiących publiczną albo prywatną zawartość witryny udostępniane są przez wydawcę z dołożeniem wszelkich starań, aby zawartość witryny była zgodna ze stanem aktualnej wiedzy o poruszanych w witrynie sprawach oraz aby korzystanie z witryny odbywało się bez problemów technicznych i że mogą być przydatne bądź pomocne użytkownikom witryny oraz że każdy użytkownik korzystać z nich będzie z niezbędnym krytycyzmem, a także zgodnie z normami zwyczajowymi, szczególnie zasadami poszanowania godności drugiego człowieka, oraz zgodnie z prawem.

W przypadku zauważenia przez użytkowników błędów, pomyłek, a także wszelkich sugestii dotyczących zarówno zawartości witryny, jak i jej działania, prosimy o nadesłanie swoich uwag do administratora witryny;

8. Wyłączenia gwarancji

W pełni akceptujesz, że wydawca udostępnia witrynę Event-Hotele.pl taką jaka jest.

Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem witryny oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji, w szczególności:

Wydawca witryny Event-Hotele.pl nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w witrynie,
Wydawca witryny Event-Hotele.pl nie gwarantuje, iż każda zamieszczona w witrynie Event-Hotele.pl publikacja sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji,
wydawca nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały pobrane z witryny lub jakikolwiek odsyłacz będzie działał bezbłędnie oraz będzie wolny od wirusów.

9. Ograniczenie odpowiedzialności

Akceptujesz w pełni zasadę, że w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo ani wydawca witryny Event-Hotele.pl ani żaden pracownik, redaktor, autor publikujący w witrynie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, niebezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe skutki wykorzystania przez Ciebie informacji lub innych materiałów uzyskanych za pośrednictwem witryny Event-Hotele.pl (w tym za szkody i zniszczenia będące skutkiem utraty zysków lub dochodów, utraty możliwości użycia witryny lub jakichkolwiek wykonywalnych programów, opóźnień w działaniu lub transmisji, awarii linii komunikacyjnych, nie dostarczonych pocztą elektroniczną wiadomości, utraty możliwości używania danych lub sprzętu, lub podobnych zniszczeń), nawet w przypadku, gdyby Wydawca witryny Event-Hotele.pl został poinformowany o możliwości zaistnienia podobnych szkód i zniszczeń.

Wydawca i autorzy serwisu Event-Hotele.pl nie ponoszą odpowiedzialności za publikowane zdjęcia, artykuły i opinie wyrażane przez Czytelników na forum, w komentarzach lub w inny sposób. Są one wyłącznie własnością ich autorów, w związku z czym nie mogą rzutować na opinię o autorach serwisu.

10. Rozstrzyganie sporów

W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z witryny:

zgadzasz się, że niniejszy Regulamin korzystania z witryny podlega prawu polskiemu – wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce.
zgadzasz się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.
zgadzasz się, że w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w witrynie i sygnowanym przez Wydawcę, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek gwarancji, o których mowa była w rozdziale Wyłączenia gwarancji.

11. Zmiany regulaminu korzystania z witryny Event-Hotele.pl

Wydawca serwisu Event-Hotele.pl zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z witryny jest równoznaczne z ich akceptacją.